Advokátska kancelária


2004

Advokátska kancelária Easylaw funguje v dnešnej podobe od roku 2004. Tuzemským a zahraničným klientom poskytujeme univerzálny kvalifikovaný právny servis a poradenstvo vo všetkých oblastiach práva a na celom území Slovenska. Klientelu kancelárie tvoria vnútroštátne a nadnárodné obchodné spoločnosti pôsobiace v rôznych oblastiach podnikania, ktorým poskytujeme právny servis od ich vzniku, rozbehnutia podnikania, pri výkone ich podnikateľskej činnosti, ale taktiež im pomáhame pri ich reštrukturalizácii, prípadne riešime ich sanáciu alebo zabezpečujeme bezproblémové ukončenia ich podnikania. Klientele, ktorú tvoria obce a mestá, občianske a záujmové združenia poskytujeme kompletný právny servis vo všetkých oblastiach ich činnosti, nastavujeme ich procesy tak, aby sa ich výkonnosť zvyšovala, čím by mohli bezproblémovo dosahovať určené ciele. Fyzickým osobám a ostatným klientom poskytovaním našich právnych služieb uľahčujeme život tým, že riešime ich každodenné starosti a tým ich zbavujeme ťažiacich problémov, aby sme ich život robili ľahším. 

Klientom poskytujeme rozsiahle právne poradenstvo, zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými orgánmi, ako aj ďalšie služby advokátskej kancelárie. Našou výhodou je rýchlosť, spoľahlivosť a flexibilnosť poskytovania kvalitných právnych služieb.

Kancelária úzko spolupracuje aj s externými partnermi pri riešení exekučných, notárskych, znaleckých, účtovných a daňových problémov.

Pracovné jazyky, v ktorých je advokátska kancelária schopná zabezpečiť rokovanie i pripraviť právne dokumenty:

 • slovenský,
 • český,
 • anglický,
 • ruský,
 • nemecký,
 • maďarský.

Právne služby

Poskytujeme najmä v týchto oblastiach

 • obchodné právo (právo obchodných spoločností, najmä zakladanie, zmena, zrušenie obchodných spoločností, prevody obchodného podielu, obchodné zmluvné právo, vymáhanie pohľadávok)
 • právo hospodárskej súťaže
 • občianske právo (rodinné, manželské právo a rozvody, vymáhanie výživného, vysporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlastníctva, ochrana osobnosti, príprava občianskoprávnych zmlúv, spisovanie žalôb, ochrana osobných údajov, náhrady škody, ochrana spotrebiteľa)
 • exekučné právo (zastupovanie v exekučnom konaní)
 • ústavné právo (zastupovanie v rámci sťažnosti proti porušovaniu základných práv a slobôd, vrátane medzinárodnoprávnej ochrany)
 • správne právo (zastupovanie v správnom konaní, stavebné konanie, verejné obstarávanie, daňové konanie, sociálne zabezpečenie)
 • pozemkové právo a právo nehnuteľností (vecné bremená, zabezpečenie záväzkov nehnuteľnosťami)
 • pracovné právo (pracovnoprávna agenda, právne úkony v pracovnom práve, vypracovanie pracovných zmlúv, zastupovanie v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru)
 • trestné právo (spisovanie trestných oznámení, zastupovanie podozrivých, obžalovaných alebo poškodených v trestnom konaní a adhéznom konaní)
 • IT právo a ochrana osobných údajov (vrátane riešení v zmysle GDPR)
 • zastupovanie klientov v sporoch so súdmi a inými orgánmi štátnej správy
 • rozhodcovské konanie a mediácia
 • konkurz a reštrukturalizácia (vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, povolenie oddlženia, zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní ako aj incidenčných sporoch)

Náš tím

JUDr. Michal Treščák 

 • V roku 1975 ukončil Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 1978 obhájil titul JUDr.
 • V rokoch 1978 – 1988 pôsobil ako externý pracovník na Katedre správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • V rokoch 1975 – 1984 pôsobil ako pracovník na organizačno-právnom odbore Krajského národného výboru v Košiciach.
 • V rokoch 1984 – 1991 pôsobil ako vedúci organizačno-právneho odboru Národného výboru Mesta Košice.
 • Od roku 1991 pôsobil ako komerčný právnik a od roku 2001 vykonáva advokátsku prax, pričom sa zameriava najmä na oblasť obchodného a majetkového práva, pozemkového práva a správneho práva.
 • Jazykové znalosti: ruský jazyk – aktívne slovom

JUDr. Anita Krčová LL.M, MBA

 • V roku 1997 ukončila Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach a v roku 2000 obhájila titul JUDr.
 • V rokoch 2002 – 2003 absolvovala štúdium na Eberhart – Karls – Universität v Tubingene v Nemecku so špecializáciou na konkurzné právo, kde získala titul LL.M.
 • V roku 2008 absolvovala Správcovský kurz a úspešne aj správcovskú skúšku a je zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pričom aktívne pôsobí ako správca konkurznej podstaty
 • V rokoch 1997 - 2000 pracovala ako advokátska koncipientka.
 • Od roku 2001 pôsobila ako komerčný právnik a od 01.01.2004 vykonáva advokátsku prax, pričom sa zameriava najmä na oblasť obchodného, daňového, konkurzného a reštrukturalizačného práva.
 • Jazykové znalosti: nemecký jazyk – aktívne slovom aj písmom, ruský jazyk – základy, poľský jazyk – základy

JUDr. Michal Treščák ml.

 • V roku 2000 ukončil Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 2003 obhájil titul JUDr.
 • V rokoch 2000 - 2003 pracoval ako advokátsky koncipient.
 • Od 01.01.2004 vykonáva advokátsku prax, pričom sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva, pracovného práva, pozemkového práva, občianskeho práva a ústavného práva.
 • Jazykové znalosti: - anglický jazyk - aktívne slovom aj písmom, ruský jazyk – aktívne slovom, nemecký jazyk – základy

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.

 • V roku 2010 ukončil Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, v decembri roku 2010 obhájil titul JUDr. a v roku 2016 titul PhD.
 • V roku 2012 úspešne absolvoval správcovské skúšky pre konkurz a reštrukturalizáciu.
 • Od 01.11.2013 pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
 • V rokoch 2010 - 2014 pracoval ako advokátsky koncipient.
 • Od 01.07.2014 vykonáva advokátsku prax, pričom sa zameriava najmä na oblasť trestného práva, konkurzného práva a obchodného práva.
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk - aktívne slovom aj písmom, nemecký jazyk – základy

JUDr. Diana Treščáková, PhD.

 • V roku 2006 ukončila Právnickú fakultu UPJŚ v Košiciach a v decembri 2006 obhájila titul JUDr.
 • V rokoch 2009 – 2011 pôsobila ako interná doktorandka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva v Košiciach. V roku 2011 obhájila titul PhD. v odbore obchodné právo a finančné právo.
 • Od 01.06. 2011 pôsobí ako odborný asistent na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
 • V rokoch 2006 - 2009 pracovala ako advokátska koncipientka.
 • Od 01.01.2010 vykonáva advokátsku prax, pričom sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva vnútroštátneho ako aj medzinárodného, oblasť elektronického obchodu, ochranu osobných údajov a na oblasť rodinného práva.
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom, ruský jazyk – aktívne slovom aj písmom

JUDr. Martina Vojteková

 • V roku 2014 ukončila Právnickú fakultu UPJŚ v Košiciach.
 • Od 01.07.2014 pôsobí ako advokátsky koncipient, pričom sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva, občianskeho práva a rodinného práva
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom, francúzsky jazyk - základy

JUDr. Juraj Györfi

 • V roku 2013 ukončil Právnickú fakultu UPJŚ v Košiciach a v roku 2015 obhájil titul JUDr.
 • Od 12.05.2014 pôsobí ako advokátsky koncipient, pričom sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva, občianskeho práva a daňového práva
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom, nemecký jazyk - aktívne slovom aj písmom, maďarský jazyk – aktívne slovom aj písmom

JUDr. Tímea Čentíková

 • V roku 2015 ukončila Právnickú fakultu UPJŚ v Košiciach.
 • Od 1.7.2015 pôsobí ako advokátsky koncipient, pričom sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva a občianskeho práva
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom, nemecký jazyk – základy

JUDr. Michaela Sangretová, PhD.

 • V roku 2016 ukončila Právnickú fakultu UPJŚ v Košiciach a v roku 2018 obhájila titul JUDr.
 • V roku 2019 obhájila titul PhD.
 • Od roku 2017 pôsobí ako advokátsky koncipient, pričom sa zameriava najmä na oblasť občianskeho práva, rodinného práva, pracovného práva, obchodného práva, verejného obstarávania, samospráva a komunálne právo
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom, nemecký jazyk – aktívne slovom aj písmom

Mgr. Katarína Koromházová

 • V roku 2019 ukončila Právnickú fakultu UPJŚ v Košiciach
 • Od augusta 2019 pôsobí ako advokátsky koncipient, pričom sa zameriava najmä na oblasť trestného práva, občianskeho práva, rodinného práva a ústavného práva
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom, francúzsky jazyk – aktívne slovom aj písmom

Kontakt

Advokátska kancelária Easylaw

JUDr. Michal Treščák ml. 
Mobil: +421 905 310 337

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.  
Mobil: +421 918 656 301

info@easylaw.sk

Thurzova 6
040 01 Košice
Slovensko